Exekuce - jak minimalizujete dopady exekučního řízení

Exekuce – démon finančních problémů

Exekuční řízení - jakým způsobem provede exekutor exekuci

Exekuce je slovo, které poznalo na vlastní kůži milióny lidí v ČR. Do problémů, které můžou skončit totálním zadlužením a rozpadem rodiny, se může dostat každý. Stačí přitom málo, opomenout zaplatit nějaký dluh, poskytnutou službu apod.Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni hradit a „démon“ jménem exekuce se pro ně stává skutečností.

Exekucí je okamžitě postihován veškerý majetek dlužníka

Pokud je na dlužníka nařízená exekuce, je okamžitě postihován veškerý majetek dlužníka. Dlužník v exekučním řízení nesmí se svým majetkem nakládat (prodat nebo darovat). Výjimkou jsou běžné obchodní činnosti, udržování a správa majetku a uspokojování základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Veškeré právní úkony učiněné v rozporu s touto povinností jsou absolutně neplatné!

Exekutor provádí exekuci rychle a účelně

Exekutor může použít pouze způsob, které jsou uvedeny v zákoně. Dle exekučního řádu může exekutor zajistit majetek k provedení exekuce v rozsahu, který bezpečně postačí k uhrazení vymáhaného dluhu a jejího příslušenství, nákladů oprávněného (věřitele), nákladů exekuce a odměny exekutora.

Pokud nepostačuje k vymožení pohledávky jeden ze způsobů provedení exekuce, může exekutor v rámci jednoho exekučního řízení zvolit více způsobů a to postupně nebo současně. V praxi po nařízení exekuce exekutor jako první zvolí exekuci zaplacením peněžité částky přikázáním pohledávky z bankovního účtu, exekučními srážkami ze mzdy a jiných příjmů. Je-li dlužník vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, zablokuje exekutor nemovitost.

V případě, kdy se exekutorovi v krátkém čase nepodaří z dlužníka vymoci zaplacení dluhu, zpeněží - tedy prodá nemovitost v dražbě. Vlastnili dlužník členská práva k družstevnímu bytu (vlastní družstevní byt) exekutor může členská práva vydražit také. Exekutor může zabavit i nemovité věci (televizi, sedačku, mikrovlnku apod.) při mobiliární exekuci, zabavené věci následně prodá v dražbě. Novinkou od ledna 2013 je možnost u neplatičů alimentů zabavit řidičský průkaz.

Jakým způsobem se bude exekuce provádět, záleží čistě a pouze na exekutorovi!

Exekuci zaplacením peněžité částky lze provést

  • Exekučními srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů
  • Zablokováním bankovních účtů
  • Zabavením věcí v domácnosti a následným prodejem v dražbě
  • Prodejem nemovitosti v dražbě
  • Postižením závodu
  • Zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
  • Správou nemovité věci
  • Pozastavením řidičského oprávnění – pro neplacení alimentů